Huseby
Av Ole Andreas Lilloe-Olsen

Gr. nr. 29 i Aker. Navnet betegner en vel bebygget gård. Gården nevnes først på 1400-tallet. Da 1/2 markesbol ble skjenket
til Hovedø Kloster. Ved reformasjonen var hele gården på kirkens hender, men delt i to bruk: store og lille Huseby. Ved
reformasjonen gikk gården til kronen som den 29.mai 1659 pantsatte den til Arnt Torstenssøn som var overformynder i
Christiania. Han overdro den til rådmann Peder Jørgenssøn i 1663. Sønnen Anders Pederssøn og svigersønnen Niels
Christopherssøn Lang arvet den i 1669. I 1676 ble gården i sin helhet overdratt til generaladjutant Nicolaus Helvaderus von
Silberstein. På skifte etter ham kom gården i 1682 til enken Inger Rytter, som i 1685 solgte den til kjøpmann Erich Ancher. Det
er første gang gården kommer på hendene til forfedre i Lilloeslekten. Etter hans død i 1699 beholdt enken Maren Lauritzdatter
gården til hun i 1721 solgte den til Liv Holst. Etter hennes død i 1748 ble gården solgt til garver Christian Brun i Christiania.
Han overdro den til kaptein Bendix Heide i 1766. Gården kom på bondehender da brukeren Morten Olssøn Huseby fikk
kjøpe den i 1770. Den var så i denne Huseby-slektens eie til den ble delt i i 1863. Husebyslekten beholdt den søndre gården til
den ble solgt til et tomteselskap i 1939. Den nordre gården kommer i Olsenslektens eie da Annette Julie Aas, datter av Iver
Olsens fetter Hans Pedersen Aas på Lille Frøen/Nordre Skøyen gifter seg med Marcus Th. Huseby. Den var i slektens eie til
staten kjøpte den til militært bruk i 1918. 

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Akergårder i Lilloe og Olsen slektenes eie

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider