Disen

Gr.nr. 86 i Aker

Gårdsnavnet er sammensatt av dis, ; gudinne, og vin, ;eng.

Gården nevnes alt i middelalderen i Biskop Eysteins Jordebok. I 1369 eide Oslo Bispestol 9 hæfsældebol i gården.

Også i de eldste jordebøker fr 1550-årene føres Disen opp som tilhørende Bispestolen - likså i 1599. I 1617 sies gården derimot å tilligge Lagstolen i Oslo; skylden var 2 skpd.

Ved kongelig skjøte av 14. november 1668 ble Disen kjøpt av Ole og Paul Torstenssønner Arneberg, som solgte gården videre igjen til assesor Anders Simonssøn ved skjøte av 11.januar 1669. Ved makeskifte av 1.februar 1689 overdro Anders Simonssøn 1/2 skpd. i Disen til oppsitteren Hans Halvorssøn Disen mot 1 fj. i Voksen og 1 ort i Stubberud, men skiftet ble senere omgjort.

Eter Anders Simonssøns død i 1696 tilafalt gården svigersønnen, toller i Drammen Henrik Lachmann, som døde i 1707. Enken Dorothea Andersdatter beholdt gården til sin død i 1740. Datteren Inger Catharina Lachmann solgte sin morsarv på 1/4 av Disen til sin bror Andreas Lachmann som selv hadde arvet halvparten, ved skjøte av 13.mars 1748. Han ervervet også den siste fjerdeparten v søstersønnen Paul Vogt, ved skjøte av 17.mai samme år.

Ved Lachmanns død fikk etatsråd Feddersen gården ved auksjonsskjøte av 17.november 1759. Dennes enke, Ditlevine Collett solgte gården til Jens Larsen ved skjøte av 27.mai 1775. Ved skifte den 19.mai 1812 tilfalt Disen megler Smith.

Neste eier, Harald Arnesen, fikk auksjonsskjøte av 4.mars 1831 og skjøtet gården 16.april 1862 til sønnen Carl Arnt Arnesen. Det nåværende hovedhuset ble bygget rett etter at Harald Arnesen kjøpte gården.

Carl Arnt Arnesen var blitt gift 10. desember 1860 med Anne Carine Olsen. Datter av brukseier Iver OlsenSandakerbakken.

Etter Carl Arnt Arnesens død i 1878 overtok Anne Carine Arnesen gården.  Hennes bror Harald Olsen, som også tegnet hovedhuset på Grefsen Hovedgård, utbedret hovedhuset i 1880-årene. Disen ble drevet delvis sammen med broren Iver Bredo Olsens eiendommer Vestre og Østre Grefsen inntil Anne Carine Arnesens sønn Ivar Bredo Arnesen arvet gården ved skifteskjøte av 15.februar 1898.

Hans enke Johanne de Besche Arnesen overtok gården i 1927. I 1955 ble gården  solgt til Disen boligbyggerlag, som etter byggeperioden ble til Disen borettslag. I 1986 ble Disen borettslaget delt i to - blokkene beholdt navnet og rekkehusene ble til Disengrenda borettslag, med forkjøpsrett til Disen gård. Til alt hell benyttet Disengrenda borettslag seg av forkjøpsretten da Oslo KFUK ønsket å selge i 1999. Gården står på Byantikvarens gule liste, men er ikke omregulert til bevaring. En venneforening støtter opp om dagens driftsform med barnehage og utleie og har omregulering til bevaring som sin fanesak.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektsider