Nordre Langerud

Gr.nr. 161 i Aker

Gårdsnavnet betyr rett frem den lange rydningen. I Akershusregisteret finnes blant Nonneseter Klosters brev et kjøpebrev fra 1343 på 21 øresbol i Nordre Langerud. I brev av 17.mai 1358 stiller Eiliv Jonsson 7 øresbol i Langerud som sikkerhet for hjemmelen til 10 1/2 øresbol i Søndre Frogner som han samtidig solgte til Olof Petersdatter?.  I brev av 14.mars 1359 kunngjør to menn at Torgeir Petersson og hustru Aase Halkellsdatter solgte 10 1/2 øresbol i Søndre Frogner til Olof Petersdatter med underpart i Langerud. Om det her er tale om de samme parter i de nevnte gårder eller om to forskjellige parter på samme størrelse er ikke på det rene.

I følge Røde Bok eide Helligåndsalteret i Halvardskirken i Oslo 12 øresbol i Søndre Langerud som sira Ulv Olavsson hadde sjenket. Samtidig eide Klemetskirken i Oslo 5 øresbol og 6 penningbol i Nordre Langerud som Aslak Lange hadde sjenket, foruten 1/2 markebol som Medalvads præbende tidligere hadde eid i gården.

I Oslo Kapitels jordebok fra 1595 oppføres Langerud som en ødegård ved Oslo med skyld 2 mark som tilhørende Domkapitelet.

I lensregnskapene nevnes i 1598-99 en Langerud ødegård. Lille Langerud som visstnok er den samme nevnes i 1610 som krongods med en skyld på 2 høns. Fra 1617 var skylden forhøyet til 1/2 fj. Samme år nevnes en annen Langerud gård som Oslo Bispestols.

I 1640 årene sies begge gårder å ha en skyld av 1 fj. Den ene er fremdeles krongods den andre canonigods.

Nordre Langerud ble pantsatt til Christianiaborgeren Claus Jochumssøn Schumacher av Kronen den 21.desember 1659. 30.mars 1663 fikk han også skjøte på den. Han solgte den ved skjøte av 17.mai 1681 til svogeren Erich Olufsson Ancher ( min 5Xtipp-oldfar) som solgte den videre til rittmester Henrik August Brockdorff allerede 29.mars året etter.

Ved skjøte av 18.april 1689 overdro Brockdorff gården til kaptein, senere generalmajor Peter Jacob Wilster som også hadde Abelsø. Fra da av lå den under denne til proprietær Jørgen Wetlesen solgte den til Halvor Tveter ved skjøte av 6.november 1845. Sønnen Hakon Tveter overtok ved skjøte av 19.juni 1875. A/S Alna Tomtekompani kjøpte gården ved skjøte av 12.juni 1918. I 1943 kjøpte Svanhild Krlsen hovedbølet.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: ololsen@alfanett.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider