Skar

Gr.nr.66. Gårdsnavnet viser til skaret innerst i Maridalen, og gården nevnes allerede i middelalderen. I følge Biskop Eysteins Jordebok eide Oslo Bispestol 2 hæfsældebol i Skar.
I 1577 tilhørte gården Hovedø Kloster, skylden var da 6 lpd. Da landkommisær Johan Garmann ervervet 6 lpd i gården i 1648 ved makeskifte med Kronen, var den totale skylden økt til 10 lpd. (1/2 skpd.). Min 6Xtippoldemors ( en av Lilloe-slektens formødre) brødre Christopher og Johan Didrikssønner Tack fikk kgl. skjøte på resten, 4 lpd., 17.april 1663. De solgte det imidlertid videre allerede 29.august samme år til borgermester Nils Lauritssøn i Christiania som også hadde ervervet Garmanns del ved skjøte av 6.februar.
Sønnen Eskild Nielssøn Gris overtok eiendommen etter farens død i 1675. Han døde selv bare fem år etter og ved skjøte av 4.januar 1681 ervervet etatsråd Christian Lund eiendommen. Hans enke Margrethe Jespersdatter solgte de 10 lpd. ved skjøte av 6.september 1700 til assessor Giord Anderssøn. I 1686 var skylden økt til 14 lpd. og Anderssøn hadde allerede ervervet de resterende 4 lpd. fra Kronen i 1697. 4.april 1718 solgte han hele gården til garvermester Morten Berner i Christiania. Han solgte gården til oppsitteren Gunhild Engelbretsdatter ved skjøte av 19.juni 1728, men allerede 29.juni, 10 dager etter ble den solgt til min 4Xtipp oldefar bokbinder i Christiania Fredrik Joacobssøn Bruun.
Han døde i 1741. I 1753 solgte enken(min 4Xtippoldemor) Marthe Christensdatter Ritter havlparten av gården til Nordmarkens eiere Christian Ancher ( som forøvrig var min 4Xtippoldefar Jess Carlsens fetter) og Jens Hiort. De skjøtet den videre til Torsten Mortenssøn Hauger i 1761. I 1766 ble den kjøpt av Christian Bruun.
Neste eier er regimentskvartermester Wilhelm Brochmann som fikk auksjonsskjøter av 26.september og 10.oktober 1774. I 1777 solgte han gården videre til Christopher Haagenssøn Løren, som solgte videre til Anders Jonssøn Skjerven ved skjøte av 17.april 1787. På skifte etter ham tilfalt gården sønnen Ole Anderssøn ved skjøte 22.juni 1789. 24.oktober samme år skjøtet han den videre til Anders Nilssøn.
Neste eier er kjøpmann Daniel Nisson. Han eide gården fra 1814 til 1823. Andreas Andresen Ell eide så gården fram til 1833, da den ble ervervet av Anders Olssøn Næss, som overdro den til sønnen Lorentz Andersen.
I 1879 kom den i Lilloe-slektens eie (igjen) da garver Harald Lilloe fikk kjøpt gården ved skjøte av 2.april. De senere eiere er overrettssakfører J.I. Bruun fra 1898 til 1909. Nils Brodin overtok ved skjøte fra Bruuns dødsbo 31.mars 1909. Gården har siden vært i Brodinslektens eie. Brodinslekten og Lilloeslekten er inngiftet i hverandre ved at Nils Brodins datter, Mimi Brodin, ble gift med Einar Lilloe på Øgarden. Fra 1954 har Brodinslekten også vært forpakter på denne.

Mye av stoffet i artiklene om gårdene er hentet fra Akers Sogneselskaps bok om Akersgårdenes eierrekker  fra 1948.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: ololsen@alfanett.no

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektsider