Iver Olsen og Karen Marie Biermann

Livskrønike                      

Tibake til: Akergårder, Iver Olsen og Karen Marie Biermanns etterslekt, Ole Andreas Lilloe-Olsens slektssider, generasjonsoversikt, Sandakerbakken, Østre Grefsen, Vestre Grefsen, Grefsen Vandcuranstalt, NAMIKO hovedside

 

 

 

 

 

 

 

1804
Iver Olsen blir født på husmannsplassen Kalverudeie i Biri 6. juli. Han var eldste sønn av Ole Iversen og Anne Olsdatter Røste.

1813
Karen Marie Biermann blir født på en løkke under Sindsen, Dæhlenengen, den 7.mars, og døpt i Gamle Akers kirke 14. mars. Hun fikk navnet Karen etter farmoren Karen Tronsdatter og vokste opp hjemme hos faren i Biermannsgården sammen med sin ett år yngre bror Evald.

1821
Ole Halvorsen Røste dør 20 juli.

Ole Iversen dør på Kalverudeie i Biri 28. september, 47 år gammel. Iver Olsen mister således både morfaren og faren dette året. Det er skifte etter morfaren Ole Halvorsen Røste 11. oktober.

1823
Det holdes skifte på Kalverudeie etter Ole Iversen om våren.

Iver Olsen reiste hjemmefra etter skiftet som 19 år gammel gutt og kom til Aker. Med god attest fra Haugianere i Biri fikk han arbeide hos den velkjente vekkelsespredikanten Hans Nilsen Hauge, som møllergutt ved Bakke mølle i Nydalen. Hauge hadde imidlertid kort tid i forveien overdratt mølledriften til Jens Hansen. Iver Olsen var en av mange bygdegutter som kom til Kristiania og Aker i disse år under og etter de store handelskriser, som trakk så mange av de gamle aristokratiske handelshus overende. Han var dristig og foretaksom med åpne øyne for de muligheter som forelå. Som haugianer var han i besittelse av stor nøysomhet, sparsommelighet, flid og arbeidslyst og hadde oppkomlingens friske idéer og nye metoder.

Det var flere bondegutter blant haugianerne som kom inn til byen på den tiden for å starte noe nytt. Haugianere Iver arbeidet sammen med var blant andre Chr. Grøndal som kom fra Ullensaker, Christen Dahler fra Eiker, som overtok Bredtvedt, A. Solem som eiet Sandaker. Også flere gutter fra Biri klarte å slå seg opp med hardt arbeid og nøysomhet koblet med nye idéer og pågangsmot: Ivers fetter Ole Amundsen ble brukseier på Bjølsen Valsemølle, fetteren Hans Pedersen Aas ble brukseier på Lille Frøen og Skøyen, og Ivers bror Ole hadde først Bjølsen Valsemølle, senere Turter gård i Maridalen.

Iver hadde god erfaring med sagbruk og møller fra Biri. Hans far og bestefar var drevne tømmermenn. Bestefaren var særlig dugelig som bygger av møller og sagbruk og hadde oppført 29 sagbruk.

1827
Iver Olsens farfar, Iver Arnesen dør i Biri 14.januar.

1828
Karen Marie Biermann blir konfirmert den 5. oktober. Presten gir henne karakteren "meget godt" for kristendomskunnskap og flid, hun var ikke fult så god som broren Evald, som ble konfirmert to og et halvt år senere og fikk udmerket godt.

1830
Iver Olsen har vært nysgjerrig på boklig lærdom og en gammel skolelærer, som fattet interesse for den oppvakte gutten, ga han gratis ekstra undervisning hjemme i Biri. I Christiania tok han ekstraundervisning fra en fordrukken student for 2 skilling pr. time.

Dette året søker han om posten som omgangsskolelærer i Nordmarka.

1831
Iver Olsen får beskjeden om at han ved "Resolution af 19. februar 1831 af det Skydsmoeske Compagnie, Lægds No. 37.56 er afgiven til skoleholder i Maridalen Ditrikt."

Mange år etter når sønnene hans og barnebarna og oldebarna var på tur i Nordmarka, ble de alltid hjertelig godt mottatt av plassfolkene. De eldste kunne ikke noksom prise han Iver skolemester som lærer og som en hyggelig og snill mann.

Da Iver begynte var det skole bare i helgene. Han satte straks i gang med å streve med å få skoleordningen bedre i kretsen sin. Han ville ha faste lokaler og legge om rodene slik at barna skulle få flere skoledager. Han forfattet et utførlig forslag og fikk støtte og anbefaling fra Glad på Grefsen, Grüner på Foss og Nils Huus på Kjelsås.

1832
Iver Olsen er med å stifte Skolelærerforeningen etter initiativ fra Bastian Svendsen.

1834
Nils Pedersen selger sin fjerdedel i Bakke den 17. april. Kjøperen er Iver Olsen.

Denne første eiendommen i Aker, andelen i sin første arbeidsplass, beholder Iver så lenge han lever. Han kjøper også flere "lapper" av jord rundt omkring i Aker dette året. 26. juni skiver han til en venn om hjelp til bestyrelsen av sine bruk. Han har da også inngått forpaktningskontrakt for Sandaker mølle. Kontrakten omfattet også husene på mølleplassen Sandakerbakken.

Sandakerbakken hadde vannfall nummer 10 og 11, hver med med 16 fots fallhøyde, lå på elvens østre side og hadde hele elvens vannføring. Ved øvre fall var det i utgangspunktet en tømmersag og ved det nedre en kornmølle.

1835
Ingeborg Marie Olsdatter, Hans Nilsen Hauges enke, som giftet seg med Iver Olsens venn Christen Dahler, gir Iver i oppdrag å finne en tjenestejente. I den anledning skriver Iver til Else Taraldsrud i Biri.

Den 31. mai skriver Iver frierbrev til Karen Marie Biermann:

Iver får godt med maling på sine møller og tjener gode penger.

1836
23 år gammel gifter Karen Marie Biermann seg den 10 november i Gamle Akers kirke med den 9 år eldre, daværende skolelærer og forpakter av Sandaker mølle Iver Olsen på Sandakerbakken. Iver Olsens forlovere var gårdbruker i Aker A. Solem på Sandaker og fetteren Hans P. Aas på Lille Frøen. Gamle Biermann liker ikke dette partiet. Uttalelsen " Jeg hadde aldr trodd at eneste dattera mi skulle bli husmannskjerring under Sandaker og han Solem", falt Karen Marie tungt for brystet og da Biermann hadde sendt en del ting over fra Biermannsgården til de nygiftes bolig, lot hun alt sammen kjøre ned igjen til faren neste dag med følgende beskjed: " Du må ikke tro at jeg har giftet meg med en mann som ikke kan greie å skaffe meg mat og klær selv."

1837
Til herredstyre som ble valgt for første gang dette året ble Iver Olsen innvalgt. Det var hele tre lærere med. Foruten Iver var det fetteren Hans Pedersen Aas og Henrik Lilloe.

Iver Olsen tar avskjed som skolelærer i Maridalen.

1838
På kirkeveien til Gamle Akers kirke, som Iver Olsens svigerfar Johan Fredrik Biermann stadig besøkte, ble han påkjørt av en vogn fra Disen.

Biermanns svigersønn skrev da et brev til gårdbruker Harald Arnesen:

"Eftersom De hverken lod stanse i Agersbakken eller siden har sendt Bud for at underrette Dem om Resultatet af Deres uheldssvangre Kjøring, saa skulle jeg herved underrette Dem om, at Deres skjødesløse Kjøring da blev os en Aarsag til en sørgerlig Jul, idet den gode gamle Biermann efter at De havde kjørt paa ham og reist, laa der lemlestet og maatte løftes op i en slæde og igjen bæres ind af Slæden igjen. Doctor Hvidt blev strax hentet. Han undersøkte Skaden og fandt til al Lykke at intet Been er knust, dog maa de have været en forfærdelig Sted saasom han ikke i mindste Maade kan løfte sit Been, ike sidde og med Møie ligge, der blev igaaraftes ham paasat 14 igler. Den gamle fandt sig med Taalmodighed i sin uheldige skjebne. Den Rystelse som Øieblikkets Forskrækkelse foraarsagede min Kone havde igaaraftes og i Nat nær faat farlige Følger, men idag er hun Gudskjelov ikke alene uden Fare, men paa det Nærmeste gandske restitueret. Deres Dreng kan takke sin Gud for at han ikke kjørte ham ihjæl, eller at det ikke traf nogen der maaske vilde have forfulgt ham. Det er maaske en Lærepenge, saa han en anden gang ikke uden Dombjælder og uden at varskoe, i fuldt Trav paa det stille Vinterføre kjører lige paa en tæt gaande Klynge af Mennesker.

Vennskabeligt hilset fra min Kone

ved Deres I. Olsen, 2den juledag 1838

Iver Olsen blir valgt inn i en kommite nedsatt av kommunestyret for å skaffe sykehus.

1839
Den 10 april får Iver Olsen Isak Muus arvefesteskjøte i Fladebyløkken for en årlig avgift på 10 spesidaler. Den 12. april fikk han skjøte på Lilleåsen.

Iver Olsen blir valgt inn i Akers formannskap den 11. juli, etter Grimelund, som gikk ut etter loddtrekning.

1840
Iver Olsen fortsetter å kjøpe eiendommer. Han kjøper nå en ny andel i Bjølsen av Arnt Solems sønn Fredrik den 11. mai. 26. august kjøpte han av Arnt Solem en eiendom i Maridalsveien, senere Maridalsveien 16. Videre kjøper han et møllebruk under Åneby og en skogeiendom under øvre Kirkeby i Hakedalen.

Sammen med Hans Grimelund blir Iver Olsen beskikket av Herredsstyre til å sette takst for graverne i Aker.

1841
Ved skjøte av 7. juni kjøper Iver Olsen Sandaker mølle og Sandakerbakken av Arnt Solem. Kjøpet omfatter sagbruk to tilhørende vannfall, dam og vannrettigheter samt en grunneiendom med alle påstående bygninger, inventar, innretninger og redskaper. Han betalte 1500 spesidaler kontant og skulle betale resten over 18 år. Samtidig solgte Solem resten av Sandaker til Peder Hansen. Han kom fort i klammeri med alt og alle og stevnet også Iver for retten. Heldigvis solgte han videre allerede samme år.

Iver satte straks etter kjøpet i gang med forbedringer. Han gikk i gang med nye damanlegg og forlenget og bygget en vannrenne til mølla, så den ble høyere og 18 fot lenger enn før.

Iver Olsen kjøper dette året også en halvpart av Bjølsen mølle sammen med fetteren Hans Pedersen Aas.

Ole Dagfinsen i Biri får tilbud om å bli Iver Olsens husmann i Hakkadalen på følgende vilkår:

" Til Ole Dagfinsen.

Efter avtale skulde jeg snarest mulig underrette deg om enten du kunne bli antatt ved mitt bruk i Hakkedalen eller ei, det jeg nu herved skal oppfylle. Jeg har overveiet alt både for og imot og kommer til det resultat, at intet kan være til hinder for det, da du er en dyktig arbeider, har en bra kone og flinke barn, så kunne du og din familie, når dere alle har en god vilje, bli meg nyttige og således mest gavne dere selv, når dere derved finner godt utkomme. Jeg lover deg således herved å anta deg ved mitt bruk på de vilkår vi talte om, som er som følger:

Du får fritt hus og brensel, et halvt mål til poteter som jeg anviser, sommerhavn med nødvendig vinterfor av låven til ei ku, 8 tønner havre og 2 tønner bygg og 36 spesidaler årlig, mot at du hele året er i mitt arbeide, passer i alt mitt beste ved å sørge for at alt blir utført etter evne, såvidt mulig efter mine ønsker, din kone blir forpliktet til å vokte de dyr som jeg muligens kommer til å ha der, stelle det nødvendige om og til forskjellige tider kunne ha noen av mine folk der for å utføre arbeid, hvilket mulig kunne unngås, om vi blir enige om, at du for en vis betaling holder sådanne med kost.

Dernest vil det være en selvfølge, at hun er med ved onnene, fornemmelig i slåttonna og når det er tid til å slagte.

Hva Børe angår, så skal jeg lønne ham, som jeg skjønner han fortjener. Den husgeråd som Berthe og Børe har hatt der, og som dere godt kan berge dere med, må dere for det første gjerne benytte. Sengeklær, må du selv sørge for å ha med.

Tiltredelse må skje påskeflyttetid førstkommende. Omenskjøndt jeg ei antar at du har skiftet mening, siden jeg talte med deg, så ønsker jeg dog svar fra deg med første post.

Jeg vil til slutt underrette deg om at Børe har dyktig å bestille ved møllen i Hakedalen.

I. Olsen."

Iver Olsen blir gjenvalgt i formannskapet.

1842
Anne Olsdatter Røste dør på Kalverudeie i Biri 2. oktober.

Iver Olsen kjøper en ny andel i Bjølsen sagbruk og mølle. Sammen med fetteren Hans Pedersen Aas på Lille Frøen eier de nå det meste av møllen. Med kjøpet fulgte det halve av den på nytt oppførte gryn og siktemølle med sine innretninger og alt inventar såvel som de øvrige nyoppførte husbygninger og endelig halvdelen av alle beholdende materialer, såsom tømmer, hjulstokker, planker, bord etc.

Denne sommeren er usedvanlig tørr og vannføringen liten. Jacob Caspari og Henrik Johannesen Heftye setter den minskede vannføring i forbindelse med Iver Olsens utbedringer på Sandaker og forlanger at han gjør om sine ombygginger.

I november er det en åstedsbefaring

1843
Den 6. februar blir Johan Fredrik Biermann på Sagene utnevnt til Ridder av Vasaordenen av Kong Carl Johan.

26.mai blir det avgitt et skjønn til fordel for Caspari og Heftye. Et overskjønn i 26. september kommer imidlertid til den motsatte konklusjon. Caspari trekker seg ut av saken. Heftye fortsetter imidlertid saken.

Iver Olsen foreslår en fast skole for Nordre Sagene i Akers formannskap. Dette kom så i stand.

1844
Iver Olsen kjøper Vestre Grefsens skog, eiendommen Midtodden, ved Maridalsvannet sammen med dennes og Nordre Osets fiskerett og rett til strand og båtstø.

6.desember melder Iver Olsen til sorenskriveren at han bygger sagbruk ved siden av mølla for å skjære materialer fra skogen på Midtodden.

1845
Den nye sagen på Sandaker fullføres.

1846
14.mars kommer det frem til endelig dom i saken mellom Heftye og Iver Olsen som fører til full seier for Iver.

1847
Sagen på Sandaker utstyres med overfallshjul og en deavelmaskin for å karde opp ullapper til ull.

Iver Olsen blir direktør for Akers Sparebank.

1848
Det fryktes dyrtid og Iver Olsen foreslår overfor formannskapet i Aker å kjøpe inn og lagre korn. Formannskapet bifalt hans forslag og kjøpte inn korn for 1000 spesidaler. Dyrtiden kom riktignok ikke, men kornet ble allikevel solgt fordelaktig.

1849
Ullfabrikken bortforpaktes til Christiania mekaniske Bomuldsvæveri, som Iver står bak opprettelsen av den 16.mars sammen med Peter Petersen, Petter Gulbrandsen, Jørgen Gjerdrum, Adam Hjort, Oluf Roll og M.Melby, og det blir instalert 28 vevstoler med plass for 33 personer.

1851
Iver Olsen er med i en komité som skal vurdere restaureringer ved Gamle Akers kirke.

1852
Johan Fredrik Biermann dør i en alder av 81 år den 13. februar og ble begravet ved Gamle Akers kirke den 20. samme måned.

Av eiendommer arvet sønnen Evald Gjetemyren og en sjøbod. Karen Marie arvet Voldsløkken og en annen sjøbod.

1853
Iver Olsen kjøper en andel i Bentsebrug øvre og nye Papirmølle den 2. desember.

Som en av de første i landet kjøper Iver Olsen en dampmaskin til tresking og annet gårdsarbeide. Sammen med Bygdøy kongsgård, Torgersen på Riis, Grimelund på Nordberg, Tveter på Østensjø, H. Holmen, Wedel-Jarlsberg på Bogstad og Blyberg på Ulsholt importerer han åtte dampmaskiner fra England.

1854
Iver Olsen kjøper største delen av Østre Grefsen av major Jens Christian Grüner ved skjøte av 30. september. Samtidig fikk han hjemmel på plassen Torbjørnsrud eller "Grefsenstua".

Samme året er et nytt hovedhus på Sandakerbakken i pusset teglstein ferdig. Like under "Muusemølla" , den eldste møllebygningen oppførte han "Nymølla", som også var en murbygning. På flaen var det smie- og snekkerverksted og nederst ved elven sagbruk, dessuten var det øverst en hektefabrikk.. Denne bestyrtes av en uforbederlig dranker som het Scherven. Han var en teknisk meget begavet mann. En statsråd som kom hjem etter en utenlandsreise hadde med seg en regnemaskin. Han forsto seg ikke på å stelle den så den gikk i ulag og det fantes ingen i byen som turde påta seg å få skikk på den. Byråsjef Bryhni var en venn av Iver og kjente til Scherven og lot han prøve seg. Etter flere dagers arbeid klarte han å fikse den. Da han instruerte statsråden i bruken sa han at den hadde bare en feil; den har bare tre regnearter, jeg skal påta meg å lage en som også kan dividere, Departementet våget ikke å innlate seg på et prosjekt, men Scherven laget allikevel en slik maskin til Iver Olsen.

17. november selger Iver Olsen sine eiendeler i Bentse Brug.

Iver Olsen beholder Sandakerbakken som den sentrale del av sin eiendom. På "Bakken" har han 12 hester, 17 kuer og 4 svin, på Grefsen har han kun 4 hester og 4 sauer. Grefsen hadde imidlertid størst jordvei: 329 mål dyrket på Østre og 51 mål på Midtodden, på Bakke hadde han 64,5 mål, på Bjølsen 32 mål og på Sandakerbakken , Lilleåsen og de andre eiendommene innenfor bygrensen var det til sammen 46, 1 mål.

Gjennomsnittsavlingen var på Østre Grefsen 11 tønner hvete, 8 tønner rug, 150 tonn havre, 100 tonn poteter og 180 skippund høy. På Midtodden var snittet 7 tonn bygg, 8 tonn havre og 30 skippund høy, på bakke 40 tonn bygg, 50 tonn poteter og 49 skippund høy.

På Østre Grefsen kunne de årlig hugges 10 tylfter tømmer og 103 favner ved, på Midtoddens 463 mål skog var utbyttet 2 tylfter tømmer og 31 favner ved.

Interessentskapet som Iver eier en sjettedel av og som forpakter hans øvre bruk og fall kjøper Heftyes oljemølle.

1855
Midtodden var et friluftsparadis for Iver Olsens barn og deres venner. Fredrik Christoffersen fra Biri var Iver Olsens husmann på Midtodden. Han var gift med Margrethe Pedersdatter som også var fra Biri. Hun ble kalt Margrethe Midtodden og tok seg moderlig av ungene. Særlig guttene dro dit opp i flokk og følge om søndagene og i sommerferiene og levet det herligste friluftsliv med roing, bading, lek og bærplukking.

Iver Bredo og tremenningen Ingvald Monrad Aas fant på at de skulle skremme Margrethe litt. Etter badet, nakne og våte som de var klatret de ned gjennom skorsteinspipen. Med noen ville krigshyl skremte de nesten vettet av Margrethe.

Noe senere hadde de tatt å snauklippet Margrethes puddelhund til det ugjenkjennelige.

Også på sine andre plasser hadde Iver Biringer som husmenn. På plassen Langset under Østre Grefsen bodde skredder Ole Kristiansen og Andrine Engelbretsdatter begge fra Biri og i Hakadalen Ole Dagfinsen og frue.

Iver Olsen er med i Akers veikomite og tar initiativ til en offentlig vei fra Treschowsbrua til Lilleåsen, senere Hans Nilsen Hauges gate. I en veidiskusjon beviste han overfor tvilende at en vei ikke ble lenger om den gikk rundt en haug enn over ved hjelp av en gryte. Iver Olsen var motstander av veier med store høydeforskjeller, og mente en maksimalstigning på 1-20 var å tilstrebe.

Ved en skyldelingsforetning blir eiendommen Grandalen ved Akerselven, utskilt som bruksnummer 6 av Vestre Grefsen og solgt til Oluf Roll.

1856
31. oktober får Iver Olsen skjøte på en tredel av den del av Østre Grefsen som hadde tilhørt kirken.

Bomuldsvæveriet utvides til 100 vævstoler.

Iver foretar en lengre studiereise til England og Skotland sammen med Jensen på Myrens verksted. Han besøker blant annet en kardefabrikk i Manchester og studerte en dampmaskinene til et moderne spinneri i samme by. Han studerer flittig bruken av ulike gressarter i det britiske jordbruk og besøker dessuten de største verksteder for dampmaskiner, dampkjeler og landbruksmaskiner. I en værmølle legger han spesielt merke til en soldinnretning han senere importerer til Norge. Han studerer også en fiskeutklekkingsanstalt i Perth. I Manchester besøker han foruten veverier også et kartontrykkeri. I Skotland besøker han forskjellige planteskoler. Han studerer også ovner for malmsmelting.

1857
27. februar undertegner Iver Olsen sammen med Oluf N. Roll, Halvor Schou, P. Stenstrup, I. Gjerdrum, Oluf Onsum og Adam Hjort en innbydelse til å danne Akerselvens brukseierforening. Formålet skulle være å øve innflytelse på toll-og skattepolitikken, bedre forsikringsordninger, gunstige pantelån og arbeide for arbeidernes moralske og økonomiske velvære.

I april innbyr byråsjef Bryhni, grosserer Hesselberg og grosserer Thorleif Schelderup til tegning av aksjer til anlegg av et bad på Grefsen. I et møte i Akers Sogneselskap tok professor Halvor Rasch opp spørsmålet om badets beliggenhet. Iver Olsen sa da underhånden til ham, at han lurte på om ikke aksjeselskapet skulle finne seg tjent med et sted i i utmarka hans på Østre Grefsen. Beliggenheten ble så nærmere undersøkt, og da den ble funnet passende, ble Iver Olsens tilbud mottatt. På generalforsamlingen ble Bryhni, Hesselberg, advokat Kildal, cand. jur Meinich og brukseier Iver Olsen valgt inn i direksjonen.

Etter to års rettssak mot Haagen Muus på Åsen, vinner Olsen en veitvist for Grefsen over Åsens eiendom.

Iver Olsens fetter brukseier Ole Amundsen på Bjølsen, kjøper Kirsebærjordet av Vestre Grefsen.

1858
Grefsen bad blir åpnet den 1. juni og Iver Olsen selger en del av Østre Grefsen til Grefsen Vandcuranstalt ved skjøte den 12. juni.

1861
Iver Olsen får full eiendomsrett til Fladebyløkken ved skjøte av 16. april fra Abraham Falch Muus.

10. november er det sølvbryllup på Sandakerbakken.

1865
Husholdningen på Sandakerbakken besto nå av i alt 24 personer. Foruten Iver og Karen Marie Olsen var det da 8 hjemmeværende barn i alderen fra 23 til 9 år, husjomfruen Hanna Antonsdatter Fresch, den senere fru Paula, som da var 26 år gammel, 4 tjenestepiker, 6 tjenestedrenger, kusken Mathias Christoffersen, Iver Olsens fetter enkemannen Peter Pedersen Aas og den logerende student Peder Olsen Mogrund, som også var huslærer for de yngste barna.

Iver Olsen var en særs rolig mann. Utadvendt, men absolutt ikke snakksalig. Han var raus overfor venner og slektninger og stakk ofte til barn og barnebarn noen ekstra skillinger når han syntes kona hadde vært for snau.

Hun var av et helt annet temperament, og kunne eksplodere. Etterpå var hun imidlertid like bli. Hun var svært nøye og inspiserte alle rom morgen og kveld. Nåde den som hadde slurvet med rydding og sengestrekk. Hun var pen i tøyet og hadde kostbare drakter og kjoler, men brukte bare gifteringen som smykke. Hun var snau med lønningene og ukepengene, men presentkontoen var enorm. Det beste hun viste var å gi bort.

1869
Brukseier Iver Olsen på Sandaker dør av den Brightske nyresykdom den 12. juli etter lengre tids sykeleie. Han ble 65 år gammel. Iver Olsen hadde mange venner og kjente folk som Asbjørnsen, maleren Eckersberg, Vinje, Lindemann, Jonas Brun m. fl. vanket på Sandakerbakken.

Karen Marie ble boende på Sandakerbakken etter mannens død. Sønnene overtok driften av eiendommene under ledelse av Ole Andreas. Han var ikke mann for oppgaven. Han var god på det tekniske, men på det administrative og økonomiske plan kjørte han galt av sted. Til sine nybygg og utvidelser trengte han kontanter. Karen Marie måtte selge unna faste eiendommer for å klare fordringene.

Voldsløkken ble solgt allerede den 29. november samme år som Iver døde. Samtidig solgte hun Bakkeløkken med en part av Bjølsen til boktrykker Grøndahl.

1872
Karen Marie Olsen starter utparsellering av Østre Grefsen og selger en parsell med bruks nummer 5 til Grefsen Vandcuranstalt den 18.juni.

1877
Karen Marie selger bruksnummerene 2, 6, 7, 9,10 og 11 av Østre Grefsen.

Iver Bredo Olsen odelsgutt på Østre Grefsen gifter seg  den 15. juli med Thora Lilloe odelsjente på Vestre Grefsen.

1880
Karen Marie Olsen selger bruksnummer 14 av Østre Grefsen og Midtodden av Vestre Grefsen.

1881
Iver Bredo Olsen og Thora Lilloe får sønnen Thorleif Lilloe-Olsen på Østre Grefsen i Vestre Aker den 11. februar. Familienavnet Lilloe-Olsen blir brukt for første gang.

1882
Karen Marie Olsen selger bruksnummer 17 av Østre Grefsen. De øvrige deler, bruksnummerene 1,4,12,13,15 og 16 overdrar hun til sønnen Iver Bredo 3. november.

1884
Iver Bredo Olsen selger bruksnummer 15 og 16 i Østre Grefsen til Grefsen bad.

1885
Iver Bredo Olsen selger bruksnummer 19 av Østre Grefsen til Kristian Julius Schou.

Iver Bredo Lilloe-Olsen blir født på Grefsen 6.juli.

1886
Lauritz Stub blir født 7.mars.

Bruksnummerene 20, 21 og 22 av Østre Grefsen blir solgt til henholdsvis ingeniør Anders Jensen, bryggerimester Frenning og professor Aschehaug. Bruksnummer 8 blir solgt til grosserer Severin Jacobsen og Bredos kusine Anna Jacobsen født Biermann.

Aker kommune overtar eiendommen Tonsen. Iver Bredo sørger for avtalen på vegne av kommunen.

1887
Trollvannshytta blir utskilt som bruksnummer 24 av Østre Grefsen og solgt til redaktør Schibsted.

Iver Bredo blir medlem av overbestyrelsen for den nye arbeidsanstalten.

1888
Iver Bredo Olsen bygger en ny jakthytte på Lachmannsfjell etter at Trollvannshytta var solgt.

Tirsdag den 13. juli ble den innviet med fest for 14 herrer.

1889
Karen Marie selger møllen og Sandakerbakken til Bjølsen Valsemølle 1. mai. Niesen Anna Biermanns mann Severin Jacobsen kjøper Sandakerbakken tilbake samme år. Karen Marie flytter opp i annen etasje, mens Severin Jacobsen med familie flytter inn i første.

Iver Bredo Olsen blir med i en fomannskapskomite for å undersøke muligheten av å flytte pleiestuen ved Neubergløkken til Tonsen.

28. desember dør Karen Marie Olsen i en alder av 76 år. Hun hadde født 11 barn: Anne Carine, Johanne Fredrikke, Ole Andreas, Ole Andreas, Iver Bredo, Johan Fredrik, Christian, Harald, Evald, Eliot, Stener og Ingeborg Marie.