Vestre Grefsen 
Av Ole Andreas Lilloe-Olsen

Vestre Grefsen (g.nr.73) var i Iver Bredo Olsen og hustru Thora Lilloe Olsens tid (1889-1910) slått sammen med Østre Grefsen gård (g.nr.75) og hadde da navnet Grefsen Hovedgård. Den enorme hovedbygningen i mur tegnet av arkitekt Harald Olsen ble bygget i denne tiden (1890-91). 

Hvor lå Vestre Grefsen?
wpe74424.gif (147113 byte) Vestre Grefsen g.nr.73 hadde ved matrikkelen i 1837 følgende utstrekning etter dagens kart: For hovedbølet gikk grensen i øst fra der hvor Marsveien møter Kjelsåsveien, sørover langs Kjelsåsveien omtrent til Dr. Smithsvei, videre ned Grefsen allé til Lindalléen. Grensen videre i sør gikk langs Lindalléen og opp Kapellveien og rett frem ved utsikten ned til Akerselven. Akerselven var gårdens vestgrense  opp til der hvor Kjelsåsbekken renner ut i Stilla. Øyene i elven tilhørte Grefsen. Nordgrensen fulgte Kjelsåsbekken til krysset Marsveien, Kjelsåsveien. Vestre Grefsen Skog, eller Midtodden, lå mellom Maridalvannet i vest og bekken fra Lachmannsfjell og Småvannene i øst. I sør fulgte grensen omtrent der Midtoddveien snor seg oppover i dag. 

Grefsens historie

Den eldste historie
Grefsen er en av de gamle gårdene i Aker, men ikke av de eldste. De eldste gårdene er de med enkle usammensatte navn etter naturforholdene, slike som O, Berg, Sogn og Skar. Vin-gårdene, som bygda har mange av ble imidlertid ryddet og tatt i bruk  i god tid før vikingtiden. I Vestre Aker var det i oldtiden ca. 17 vingårder som i snitt hadde ca. 700 dekar. Grefsen har sannsynligvis navn etter hulene eller grottene som ligger i åssiden over gården. Ordet grovs er trolig en genitivsform av et felles opprinnelig begrep for grav, grop, grotte. 

I katolsk tid
Gården nevnes første gang i Akershusregisteret i et brev fra 1310. Da 2 øresbol i gården ble skjenket til Hovedø Kloster. Det var på den måten bønder ble lovet syndenes forlatelse på denne tiden. Noe som gjorde kirken meget velstående. Også tidligere hadde eieren av gården gitt bort deler av gården til Oslo Domkapitel, som makeskiftet deler med Klosteret mot en eiendom i Sandaker i 1341. I 1333-34 kjøpte en Alf på Bjørnstad i Skjeberg 4 øresbol i Østre Grefsen. Hvem som drev og solgte disse eiendommene er ikke sikkert men trolig har det vært en Ogmund. For i 1353 -66 var det en Arne Ogmundssøn som skjenket parter i Grefsen til Domkapitelet. Slik ble gården gitt bort bit for bit til sannsynligvis det resterende ble gitt ved et gavebrev av 1445 til Hovedø Kloster på 6 øresbol i den østre gården.
I lensregnskapene fra 1550 inngår hele Vestre Grefsen som Hovedø Klosters skyld av 1 skpd. malt.

Etter reformasjonen
Etter reformasjonen annekterte Kronen freidig alt det som bøndene tidligere hadde donert til kirken. Således eide Kronen i følge regnskapene hele Vestre Grefsen i 1617. Dette året ble gårdens skyld forhøyet med 1 fj. malt
.
Den dansk norske Kronen delte gårdene ut til velvillige embedsmenn. Dels som lokkemiddel for å trekke danske menn til Norge, dels som belønning. Således fikk overhoffrettsassessor Niels Toller d.y. størstedelen av gården i 1659. Den resterende del på 1/2 skpd. fikk kansler Peder Reedtz ved skjøte av 28.mars 1668.
Etter flere mindre overdragelser mellom enker og oppsittere, ble gården i 1721 solgt til etatsråd Andreas Lachmann ved skjøte av 6.mars 1721 etter hvis død den ble kjøpt av oppsitteren Peder Olsen Grefsen ved auksjonssøte av 13.august 1753. Hans enke solgte gården til generalauditør Ole Christopher Wessel som solgte den videre 14.augusty 1784 til proprietær Fredrik Glad.
I Glads tid ble gården virkelig tatt hånd om. Hans interesse for agronomi gjorde at flere områder ble nydyrket. Han grøftet og forbedret de dyrkningsmessige forhold forbilledlig. Glad var da også blant initiativtagerne til dannelsen av Akers Sogneselskab i 1807 og senere Det Kgl Selskap for Norges Vel i 1809. Herredrakten til Aker har vestestoff fra Grefsen i Glads tid.

I Lilloe-Olsen slektens tid
Etter Glads død i 1840 ble gården delt opp i tre deler. Hovedbølet, Kirsebærjordet (Nedre Grefsen) og Midtodden. I de første årene etter Glads død var det mange forskjellige eiere. Etter dette var det Lilloe-Olsen slekten som overtok på Grefsen. Slekten stammet både fra oppsittere og bøndene i Aker og de velstående patrisierslektene fra byen. Fem generasjoner av Lilloe-slekten hadde tilhold på gården før den siste rest ble solgt i 1976.

Iver Olsen kjøpte eiendommen Midtodden ved Maridalsvannet sammen med dennes og Nordre Osets fiskerett og rett til strand og båtstø i 1844. Fotografiet til venstre viser Midtodden midt på 1900 tallet. Ved auksjonsskjøte av 3. september kjøper en annen av mine tippoldefedre, Ole Petter Lilloe hovedbølet i Vestre Grefsen.

I Ole Petter Lilloes eie (1846-1889)
29. september 1846 blir min oldemor Thora Lilloe født på Vestre Grefsen. Moren Randine Elisabeth Holmsen dør året etter, etter lang tids leie i barsel. Ole Petter Lilloe blir enkemann og alenefar etter kort tids ekteskap.

Midtodden var et friluftsparadis for Iver Olsens barn og deres venner på midten av 1800-tallet. Fredrik Christoffersen fra Biri var Iver Olsens husmann på Midtodden. Han var gift med Margrethe Pedersdatter som også var fra Biri. Hun ble kalt Margrethe Midtodden og tok seg moderlig av ungene. Særlig guttene dro dit opp i flokk og følge om søndagene og i sommerferiene og levet det herligste friluftsliv med roing, bading, lek og bærplukking. Ivers eldste sønn, min oldefar, Iver Bredo og tremenningen Ingvald Monrad Aas fant på at de skulle skremme Margrethe litt. Etter badet, nakne og våte som de var klatret de ned gjennom skorsteinspipen. Med noen ville krigshyl skremte de nesten vettet av Margrethe. Noe senere hadde de tatt å snauklippet Margrethes puddelhund til det ugjenkjennelige.


Klokken 21.45 om kvelden den 9.  mai 1864 tar det til å brenne i stallen på Vestre Grefsen. I den sterke vinden grep ilden meget hurtig om seg, så i løpet av kort tid sto de fleste av gårdens bygninger i lys lue og flere av dem var helt nedbrent da brannvesenet kom til stede. Etter iherdig arbeid lykkes det å bli såvidt herre over ilden at de bygninger som enda ikke var antent kunne reddes, men først utpå morgensiden var ilden helt mestret. Av brannforhøret fremgikk det at brannen var oppstått i det nordøstlige hjørnet av stallen. Alle var gått til sengs kl. 21.00 unntatt en tjenestejente, som oppdaget ilden i stallbygningen og på trevet. Årsaken forble uoppklart. De avhørte vitner var foruten Ole Petter Lilloe selv og hans gårdsfolk, noen av nabogårdens folk, som var kommet tilstede, straks etter at brannen var brutt ut. 21. mai ble det holdt takst over skaden, som omfattet bryggerhus, 2 skur, 2 lader, hvorav den ene med stall, vognskur, svinestall og lokum. Hovedbygningen, fjøs, sommerfjøs og en stolpebod stod igjen, foruten en del utløer. Nesten hele branntaksten av de nevnte bygningene ble utbetalt. Etter brannen ble det bygget en drengstue, en låvebygning og et vognskur og litt senere en smie. Hovedbygningen var imidlertid så hardt skadet etter brannen at den blir besluttet revet i 1868 og hele brannforsikringen strøket med hele branntaksten. Den nye drengstuen fungerer fra da av som gårdens hovedbygning og blir påbygget.
På Vestre Grefsen er det ved opptellingen i 1869 446 mål dyrket mark, 180 mål god sandmuld, 180 mål noe simplere sandmuld og 86 mål sandjord. Dessuten var det 403 mål hjemmeskog og havn, hvorav nesten alt dyrkbart, men til dels dårlig sand og myr. Den årlige avling var 8 tønner hvete, 5 tønner rug, 60 tønner bygg, poteter 40 tønner og 130 skippund høy. Husdyrholdet var 6 hester og 16 melkekuer, med fullt påsett.
Ved folketellingen i 1875 bor på Vestre Grefsen: Ole Petter Lilloe, datteren Thora, niesen Walborg Halvorsen, en husjomfru, 5 drenger og 4 tjenestejenter og et legdslem. Midodden blir solgt i 1880, samme år blir Thora Lilloe på Vestre og Iver Bredo Olsen på Østre Grefsen gift.
Ole Petter Lilloe dør i 1889. Etter skifte avsluttet 4. september overtar svigersønnen Iver Bredo Olsen Vestre Grefsen. Østre og Vestre Grefsen er nå på samme eiers hånd og får navnet Grefsen Hovedgård.

Grefsen Hovedgård i Iver Bredo og Thora Lilloe Olsens eie(1889-1910)
Grefsen Hovedgård hadde ved sammenslåingen etter matrikkelen en skyld på noe over 58 skyldmark. I 1890 låner Iver Bredo 35 000 kr. med pant i gården for å oppføre en ny hovedbygning på Grefsen Hovedgård. Av tinglysningen går det frem at Thora ikke samtykket i pantsettelsen. Det var formann i Den norske ingeniør og arkitektforenings arkitektavdeling Harald Olsen, bror av Iver, som tegnet huset. Iver Bredo låner ytterligere 60 000 kr. til nybygget året etter. Thora vil ikke samtykke. Hun synes med klart tydelighet at prosjektet bar preg av stormannsgalskap. En gedigen villa i teglstein og et gigantisk parkanlegg står ferdig på tunet til tidligere Vestre Grefsen, nå Grefsen Hovedgård. Familien flytter fra Østre til Vestre Grefsen.

Sønnen Ole Andreas Lilloe-Olsen tar eksamen fra den to-årige landbruksskolen på Sem i Asker med hovedkarakteren Utmerket i 1907. Etter eksamen overtar han driften av Grefsen Hovedgård.


17. mars 1910 gifter Ole Andreas Lilloe-Olsen seg med Fanny Rebekka Stalsberg fra nabogården Brekke i Maridalen. Ole Andreas får skjøte på Vestre Grefsen den 3. mai. Denne gården blir igjen utskilt som en egen enhet.
Iver Bredo Olsen dør som kårkall i sitt hjem på Vestre Grefsen 15. februar 1915. Han blir begravet fra Grefsen gravkapell 5. mars under stor deltagelse av Akers bønder, tidligere og sittende herredstyrer, representanter fra Akers Sparebank og andre institusjoner der han hadde hatt en sentral rolle. Jorden han ble gravlagt i hadde han selv gitt til kommunen på det vilkår at han og hans etterkommere skulle ha fri gravplass der i all fremtid.

I Ole Andreas Lilloe-Olsens eie (1910-1940)
Ole Andreas sier i sin hilsning til 25 årsjubilantene som studenter i 1928.: "Jeg er gårdbruker på Grefsen gård, og tilhører altså Akers bondebefolkning, som nu mer og mer undertrykkes og forsvinner. Forsåvidt finnes der nogen likhet mellom oss og almindelige indianere, hvilken menneskerase jeg alltid har følt meg mest tiltrukket av." Man merker en viss bitterhet bak de spøkefulle ord av den gamle jeger og sportsmann. Og det er naturlig nok. Det sto ikke i menneskelig makt lenger å holde storgårdene rundt Oslo ubeklippet. Vestre Grefsen var nesten helt inntakt da Ole Andreas overtok. Bare en liten del til jernbane langs Akerselven, kapell og en liten kirkegård var ekspropriert og utskilt. Presset ble adskillig større etter at han overtok.
I et intervju i Aftenposten 5. mars " Akersgårdene som oppslukes av Oslo - 12. den gamle hovedgård under Grefsenåsen", skriver P.Chr.A.Bl.a.. 

" Byen velter inn over oss, sier Lilloe-Olsen - man sier at vi fristes til å selge, men faktisk tvinger man oss til det. De sier til oss, at nu er Deres eiendommer kommet opp i den og den verdi, og så beskattes man deretter. Men skatten skal betales med korn og melk. På gårdene rundt Oslo tror jeg ikke det er mange som kan dekke skattene med jordens bruttoavkastning. Så selger man da. Våre gårder er som flatbrødleiver, vi brekker av i kantene stykke for stykke. Nylig måtte jeg selge 93 mål av Vestre Grefsen- det skal legges ut til kirkegård. Og til våren begynner arbeidet med Kjelsåstrikken, den kommer til å gå like bak stabburet og får tre holdeplasser på den gamle gårds grunn. Av skogen er det praktisk talt ingen ting igjen. Grefsenåsen ble kjøpt av Oslo og Aker kommuner i fellesskap og utlagt til folkepark. Tidligere måtte 2400 mål av gårdens skog selges i forbindelse med vann-nedslagsfeltet for Oslo og Aker.
For noen år siden sto det 95 melkekuer på båsen, nå er det ingen. På stallen sto det 19 hester, nu er deres tall redusert til 5, men til gjengjeld står det en traktor i maskinrommet. -Lilloe-Olsen har i stedet slått seg på hønseavl, i den svære uthusbygningen er det innredet plass for 1500 høns. Den gamle hovedbygningen på Grefsen, som alle eldre Akersfolk vil huske, brente i 1864. På samme tuft ble det nåværende hovedbygning oppført i mur i 1891, et imponerende hus med svære rum og høye loft. Her inne har det lykkes fru Lilloe-Olsen å skape interiører som fremdeles lar en beholde illusjonen om de store Akersgårder med de veldige jordvidder. Rokokko (skal være Louis 16), salong i gammel bjerk, kostelige ting som i mange år har vært i slektens eie, men stuvet hen i uthus og på loft. Nu er det atter kommet til heder og verdighet i sitt gamle miljø. I spisestuen skinner det i høyt og lavt i alt det sølv som Lilloe-Olsen har hentet seg med sin fabelaktige rifle. Hedersplassen inntas av en pokal - førstepremie i kombinert renn i Holmenkollen 1905. Og i kontoret henger geværene høit og lavt, hans egne, hans fars og hans bestefars. De har alltid vært svære jegere på Grefsen gård."


I 1935 selger Ole Andreas Lilloe-Olsen tunet med 20 mål til St. Josefssøstrene, og i 1937 står den nye hovedbygningen tegnet av arkitekt Magnus Paulson ferdig like vest for alléen opp på gården. Den ble malt i de samme farger som Stiftsgården i Trondhjem.

Vesle Grefsen i Ole Petter Lilloe-Olsen m. fl. eie (1940-1976)
Etter Ole Andreas Lilloe-Olsens død i april 1940 var det tyskerne som regjerte på Vestre Grefsen. En tid hadde Falkenhorst og hans soldater tilhold på gården. Ved skjøte av dødsboet til Ole Andreas av 21. november 1941 gikk gården over til et aksjeselskap med navn A/S Grefsenplatået hvis oppgave var å avvikle gården som sådan og utparsellere det resterende til tomter. Inntektene av salget skulle i stor grad gå til enken Fanny Rebekka Stalsberg Lilloe-Olsens livsopphold.        

                                                       

Fotografi av bygningene, parken og tunet på Vestre Grefsen gård ca. 1960. Grefsen kommer av gammelnorsk grovs vin, engen ved grottene. I Sandtaket øverst til høyre i bilde kan grottene som har gitt gården navn skimtes. De er nå bygget inn bak noen store terrasseblokker.


Fanny døde i desember 1964, og de spede rester av Vesle Grefsen som det nå ble kalt, ble overdratt til sønnen Ole Petter Lilloe-Olsen som var direktør i Kværner. 1.juli 1976 gikk gården ut av familiens eie, og det som var igjen var mer for en stor villa med stor have å regne enn noen gård. Det var husdyr om enn i beskjedent omfang, og mest til bruk for St. Josefs søstrenes  husholdning, på Vestre Grefsen helt frem til 1976.

Rettelser og tilføyelser kan sendes til: lilloe-o@online.no

 

Tilbake til Akergårder

Tilbake til Ole Andreas Lilloe-Olsens slektsider